0 0 Kč

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníka

(dále jen „Informace“)

 ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

 Společnost LUMEiTrade, s.r.o., IČ: 05817684, se sídlem Korunní 1208/74 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze (dále také jako „Správce“) tímto informuje subjekty údajů – zákazníky o zpracování osobních údajů za podmínek níže uvedených.

  

 1. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

 Správce zpracovává níže uvedené osobní údaje zákazníků za účelem:

 •            vedení předsmluvních jednání předcházejících uzavření smluv (zejména kupních smluv) jejichž smluvní stranou je subjekt údajů (zákazník),
 •            náležitého plnění smluv (zejména kupních smluv), jejichž smluvní stranou je subjekt údajů,
 •            realizace právních vztahů vyplývajících z uzavřených smluv se subjektem údajů (zejména pro případ vzniku odpovědnostních vztahů a při případném uplatňování právních nároků mezi smluvními stranami před soudem)

(společně dále jako „administrativní účely“)

 Správce zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů pro administrativní účely:

 •            jméno a příjmení (včetně rodného), příp. akademický titul;
 •            adresa trvalého bydliště / kontaktní adresa a dále příp. dodací adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště);
 •            e-mailová adresa;
 •            kontaktní telefonní číslo (pevná linka nebo mobil);
 •            údaje týkající se podnikání fyzické osoby – subjektu údajů: zejména IČ a DIČ;
 •            údaje o předchozích objednávkách (uzavřených smlouvách).

 Nad rámec výše uvedeného zpracování osobních údajů pro administrativní účely dále Správce informuje subjekt údajů, že využívá jeho osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a jeho kontaktní e-mailové adresy rovněž pro marketingové účely, tj. zasílání obchodních sdělení, newsletteru a případných dalších propagačních materiálů Správce (dále jen „obchodní sdělení“), a to v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů – s tím, že subjekt údajů je tímto zároveň v souladu s výše citovaným zákonem výslovně informován, že může kdykoli odmítnout zasílání obchodních sdělení, a to oznámením zaslaným Správci na e-mailovou adresu: info@allmobile.cz.

 

 1. Způsob zpracování a zpřístupnění osobních údajů

 V rámci zpracování osobních údajů podle této Informace byla přijata technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů subjektu údajů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.

 Osobní údaje se zpracovávají v sídle Správce, tj. na adrese Korunní 1208/74 101 00 Praha 10, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce prostřednictvím prostředků výpočetní techniky.

 Kromě výše popsaného zpracování osobních údajů Správce pro vyloučení pochybností sděluje, že třetí osoba, se kterou má uzavřenou smlouvu o poskytování IT služeb, má omezený přístup k osobním údajům subjektů údajů, a to jen v případě nezbytného zásahu do IT systému Správce a pouze na základě předchozího povolení Správce – s tím, že tato třetí osoba je dle smlouvy povinna zachovávat mlčenlivost.

 Osobní údaje zpracovávané Správcem podle této Informace mohou být dále zpřístupněny pouze oprávněným orgánům veřejné správy a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v příslušných právních předpisech.

 

 1. Práva subjektu údajů spojená se zpracováním osobních údajů

 Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, resp. o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, je Správce povinen tuto informaci / příslušné osobní údaje bez zbytečného odkladu předat dotčenému subjektu údajů v elektronické formě (pokud subjekt údajů nepožádal o předání v jiné formě) – s tím, že v případě opakované žádosti má Správce právo za poskytnutí informace / předání kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat od dotčeného subjektu údajů náhradu administrativních nákladů.

 Dále má subjekt údajů právo, aby Správce za podmínek za podmínek stanovených v čl. 16 až 20 Nařízení osobní údaje týkající se dotčeného subjektu údajů bez zbytečného odkladu (i) opravil, (ii) vymazal, (iii) omezil co do rozsahu jejich zpracování nebo (iv) předal ve strukturovaném formátu jinému správci.

 Subjekt údajů je dále oprávněn vznést námitku vůči zpracování jeho osobních údajů, a to včetně výslovné námitky vůči zpracování osobních údajů pro marketingové účely (zasílání obchodních sdělení).

 Výše uvedený postup nezbavuje subjekt údajů práva obrátit se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

 Osobní údaje subjektů údajů získané pro administrativní účely (tj. pro účely smluvního vztahu) budou zpracovávány jak po dobu trvání smluvního vztahu, tak i po dobu následujících 5 let po skončení smluvního vztahu mezi Správcem a subjektem údajů, pokud právní předpisy nestanoví delší lhůtu (zejména z důvodu zákonem uložené archivace příslušných dokladů).

 Pro marketingové účely (zasílání obchodních sdělení) je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa do výslovného odmítnutí subjektu údajů k dalšímu zasílání obchodních sdělení, nejpozději však po dobu 10 let následujících po skončení smluvního vztahu mezi Správcem a subjektem údajů.

 

 1. Likvidace osobních údajů

 Veškeré osobní údaje, u kterých uplynula doba určená k jejich zpracování ve smyslu čl. 4. této Informace, Správce zlikviduje bez zbytečného odkladu za použití odpovídajících technických a softwarových prostředků.

 Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souborů v informačním systému. Osobní údaje na hmotných nosičích (flash-disk, aj.) se likvidují výmazem nebo fyzickým zničením příslušného nosiče.

 Pro vyloučení veškerých pochybností si Správce může pro vlastní potřebu ponechat některé informace o subjektu údajů, avšak pouze po provedení bezpečné anonymizace (tj. vytvoření stavu, kdy výsledná informace nemůže být znovu jakýmkoliv způsobem přiřazena ke konkrétnímu subjektu údajů).

Ve Praze dne 22.5.2018

Informace v plném znění jsou ke stažení zde v PDF.

Provozovatel

LUMEiTrade s.r.o.
IČ:05817684
Korunní 1208/74
10100 Praha 10

Otevírací doba

zkrácená otevírací doba
pondělí až pátek
12 - 14 hodin
Rozvoz po domluvě

Prodejna

Roztylské náměstí 5
Praha 4
Spořilov 141 00
Infolinka 734 756 575
Reklamace 734 756 576
info@allmobile.cz
reklamace@allmobile.cz

Mapa

almobile prodejna
© Copyright 2024. Allmobile.cz prodej smartphone, iphone, mobilních telefonů a příslušenství.
 
x
Zboží bylo úspešně přidáno do porovnání
Zobrazit porovnání
x

Nařízení EU ohledně ukládání dat.

Pro správný chod, jako je např. zapamatování potvrzení tohoto okna a možnosti vylepšení uživatelského zážitku tato webová stránka ukládá malé množství dat označované jako soubory Cookies. Tyto soubory zjišťují základní fungování stránek, personalizaci a analýzu. Nastavení můžete kdykoli změnit nebo přijmout výchozí nastavení kliknutím na.

Allmobile.cz nepředává třetím stranám žádné osobní údaje uživatelů kromě těch nutných pro uskutečnění objednávky a dopravy zboží k zákazníkovi. Více o nakládání s osobními údaji naleznete pod odkazem Ochrana osobních údajů - GDPR

Službám třetích stran, jako je Google, předáváme pouze anonymní token pro analýzu chování uživatelů (odkud přišel, jak dlouho byl na stránkách a zda uskutečnil objednávku). Tato data nám umožňují mapovat chování zákazníků a přizpůsobovat tak v dlouhodobé perspektivě jak nabídku obchodu, tak jeho podobu a navigaci pro co nejpříjemnější používání.

Podrobnější informace o cookies, ukládaných datech a nastavení najdete pod odkazem Cookies


Podrobnější nastavení

Pokud nechcete povolovat všechna nastavení, máte podle zákona možnost výběr upřesnit. Berte ale v úvahu, že nepředáváme žádná vaše osobní data a zamítnutí určitých cookies povede pouze ke ztížení vaší práce s obchodem a znesnadnění naší práce na jeho zlepšování.

Nezbytné

Tyto položky jsou vyžadovány pro základní fungování webových stránek.

Marketingové

Jsou použity k omezení počtu zobrazení reklamy a měření účinnosti reklamních kampaní.

Analytické

Tyto položky pomáhají provozovateli webových stránek pochopit, jak jeho webové stránky fungují, jak s nimi návštěvníci intereagují a zda mohou nastat technické problémy. Tento typ úložiště neshromažďuje informace, které by identifikovaly návštěvníka.